Партньори от България

Асоциация на университетските библиотеки

Асоциацията на университетските библиотеки (АУБ) в България е създадена през 2000 г. по инициатива на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" и има за своя мисия да съдейства за подобряване и развитие на библиотечно-информационното обслужване в сферата на висшето образование в България, за укрепване на професионалната общност на университетските библиотеки и за утвърждаване на активната им роля в информационното общество.
Основните й направления на дейност са: утвърждаване на АУБ като национален консултативен орган при вземането на управленски решения, свързани с библиотечно-информационната сфера, както и при решаването на основни въпроси в образователната, културната и научната област; популяризиране на съвременните информационни възможности на библиотеките при висшите училища за създаването на нов, модерен имидж като обществено полезни институции, поддържането и развитието на които е инвестиционно оправдано и привлекателно; разгръщане на междубиблиотечните партньорства на национално и международно ниво; стимулиране създаването на консорциуми за споделено ползване на електронни ресурси и продукти; реализиране на програми за обучение, насочени към непрекъсната квалификация на библиотечно-информационните специалисти; подпомагане модернизацията на библиотеките и навлизането на новите информационни технологии в тях; стимулиране на научно-изследователската и приложна дейност в областта на информационното обслужване в университетските библиотеки и други.
В АУБ членуват повече от двадесет библиотеки при висши училища в нашата страна, сред които: Университетска библиотека "Св. Климент Охридски", Библиотеката при университета за национално и световно стопанство, Библиотеката при Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", Библиотеката при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Библиотеката при Медицински университет – Варна, Библиотеката на Бургаския свободен университет, Библиотеката на Техническия университет – Габрово, Библиотеката при Икономическия университет – Варна, Библиотеката при Техническия университет – Пловдив, библиотеката на Тракийския университет – Пловдив, Библиотеката на НАТФИЗ, Библиотеката на ДМА "Проф. Панчо Владигеров", Библиотеката при УАСГ – София, Библиотеката на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии и много други. Подробна информация за дейността на АУБ е представена в нейния сайт: http://www.aub-bg.org, който има версия на български и английски език.

Библиотека при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, България

Университетската библиотека "Св. Климент Охридски"

Библиотека с информационен център при УНСС – София

Библиотека на Бургаски свободен университет – Бургас

Библиотека при Университет по хранителни технологии – Пловдив

Библиотека на Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Библиотека на Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Библиотеката на ШУ "Еп. К. Преславски" – Шумен

Библиотека на Химико-технологичен и металургичен университет – София

Библиотека на Тракийски университет – Стара Загора

Библиотека на Аграрен университет – Пловдив

Библиотека при Икономически университет – Варна

Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново