Студентска мобилност

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (СВУБИТ)

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – София

Библиотека с информационен център при УНСС – София

Библиотека на Бургаски свободен университет – Бургас

Библиотека при Университет по хранителни технологии – Пловдив

Библиотека на Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

Библиотека на Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Библиотеката на ШУ “Еп. К. Преславски” – Шумен

Библиотека на Химико-технологичен и металургичен университет – София

Библиотека на Тракийски университет – Стара Загора

Библиотека на Аграрен университет – Пловдив

Библиотека при Икономически университет – Варна